Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Onsdag den 19. august 2015
kl. 09.00-14.00

DanskHøjt mod nord”… historierne, de sande såvel som de usande, har gradvist hobet sig op og dannet en vision om et fantastisk Arktis set gennem den vestlige kulturs vindue … Dette Arktis er ikke så meget en geografisk region som en drøm: drømmen om en enestående, uopnåelig og besættende attråværdig verden. Det er det sidste imaginære sted.”

Robert McGhee: The Last Imaginary Place, citeret efter Poul Erik Tøjner: ”Den vide verden”
Arktis, Louisiana Revy, 2013

Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis omhandler menneskets forhold til den uberørte natur højt mod nord.

Du skal besvare én af opgaverne 1-4.
Du har 5 timer til at besvare opgaven.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler, herunder elektroniske.

Bemærk: Materiale hentet fra internettet vurderes i bedømmelsen kun positivt, hvis det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. Dvs. materialet vurderes i forhold til relevans, målrettethed, tekstpræsentation og evnen til at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.

Overordnede bedømmelseskriterier:
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en helhedsbetragtning. Det er således både form og indhold, der indgår i vurderingen. Ved helhedsbedømmelse er der tale om et samspil, hvori der indgår en række indholdsmæssige og formidlingsmæssige delaspekter:

- emnedækning
- disponering
- brug af tekstmateriale
- selvstændighed
- abstraktionsniveau
- sproglig og grammatisk kompetence

I opgaveformuleringerne bruges det udvidede tekstbegreb. Dvs. at ordet ”tekst” også henviser til billedmateriale og filmklip.

Det materiale, som skal bruges til at besvare opgaverne, findes dels i teksthæftet og dels på cd-rommen. På cd-rommen findes teksterne så vidt muligt i deres originale layout.
Eventuelle meningsforstyrrende fejl i det originale layout på cd-rommen er rettet i papirudgaven.

Side 1: Sophie Calle: “North Pole”, installationskunst, 2009
Side 14: Marco Evaristti: “The Ice Cube Project”, fotografi, 2004Side 1


Side 14


Tekster til emnet


Tekst 1
Minik Rosing og Olafur Eliasson: ”Isen, kunsten og menneskets gang på jord”
Politiken, kronik, 26. oktober 2014

Tekst 2
Poul Erik Tøjner: ”Den vide verden” (uddrag)
Louisiana Revy, artikel, nr. 1, 2013

Tekst 3
Tom Kristensen: ”Det er Knud som er død”
Politiken, genoptryk af digt fra 1933, 1. oktober 2009

Tekst 4
Johannes V. Jensen: Bræen (uddrag)
Roman, 1908

Tekst 5
Troldspejlet (uddrag)
DR1, dokumentar, 2008

Tekst 6
LEGO: Everything is NOT awesome
Greenpeace, kampagnefilm, 2014

Tekst 7
’Ice Ride’ Day Of Action 2014
Greenpeace, kampagne-slideshow, 2014

Tekst 8
Specialstyrkerne i Forsvaret
Forsvaret, kampagnefilm, 2013

Tekst 9
Berserk på Nordpolen, afsnit 1 (uddrag)
DR2, dokumentar, 2009Opgaver til emnet


1. Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Isen, kunsten og menneskets gang på jord” (tekst 1). I diskussionen skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf mindst den ene skal være fra opgavesættet.

Overskrift: Den hjemmelavede syndflod

Bedømmelse: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at udvælge og præsentere de væsentlige pointer og begreber i tekst 1. Du vil også blive bedømt ud fra din evne til at argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter samt ud fra din evne til at udvælge og anvende relevante, selvvalgte tekster i diskussionen.

2. Analysér og fortolk uddraget fra Bræen (tekst 4) med særligt fokus på hovedpersonens forhold til naturen. Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I perspektiveringen skal du inddrage mindst én tekst, du selv finder på internettet eller i opgavesættet.

Overskrift: Bræen

Bedømmelse: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at fastholde et analytisk fokus og ud fra din evne til at fremdrage og dokumentere væsentlige aspekter i din analyse og fortolkning af tekst 4. Din evne til at perspektivere teksten og til at bruge den eller de selvvalgte tekster vil også indgå i bedømmelsen.
 
3. Denne opgave er todelt.

A: Skriv en kronik om, hvordan den uberørte natur udfordrer og fascinerer mennesket i dag. Du skal i kronikken inddrage Berserk på Nordpolen (tekst 9) samt mindst én anden tekst fra opgavesættet eller internettet. Vælg tydelig vinkel til kronikken.
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation. Denne del skal fylde cirka 400 ord.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

Bedømmelse: Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at skrive en sammenhængende og velargumenteret kronik og ud fra din evne til at målrette din kroniks indhold og form til målgruppen og til det valgte medie. Du vil også blive bedømt ud fra din evne til at vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde samt ud fra din evne til at udvælge og aktivt inddrage relevante tekster fra opgavesættet eller fra internettet.

Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at reflektere over og begrunde dine valg ved brug af danskfaglige begreber.

4. Analysér og fortolk Specialstyrkerne i Forsvaret (tekst 8) med særligt fokus på den filmiske fremstilling af menneskets møde med naturen. Perspektivér til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Siriuspatruljen

Bedømmelse: Din analyse vil blive bedømt ud fra din evne til at fremdrage væsentlige aspekter af tekst 8 og samle de analytiske iagttagelser i en fortolkning. Din perspektivering vil blive bedømt ud fra din evne til at sætte din fortolkning i relation til opgavesættets overordnede emne.

Tekst 1


Minik Rosing og Olafur Eliasson: ”Isen, kunsten og menneskets gang på jord”
Politiken, kronik, 26. oktober 2014

Tekst 2


Poul Erik Tøjner: ”Den vide verden” (uddrag)
Louisiana Revy, artikel, nr. 1, 2013

Tekst 3


Tom Kristensen: ”Det er Knud som er død”
Politiken, genoptryk af digt fra 1933, 1. oktober 2009

Tekst 4


Johannes V. Jensen: Bræen (uddrag)
Roman, 1908

Tekst 5


Troldspejlet (uddrag)
DR1, dokumentar, 2008

Tekst 6


LEGO: Everything is NOT awesome
Greenpeace, kampagnefilm, 2014

Tekst 7


’Ice Ride’ Day Of Action 2014
Greenpeace, kampagne-slideshow, 2014

Tekst 8


Specialstyrkerne i Forsvaret
Forsvaret, kampagnefilm, 2013

Tekst 9


Berserk på Nordpolen, afsnit 1 (uddrag)
DR2, dokumentar, 2009